تعقيب و مراقبت نجات يافتگان توسط مزدوران مریم رجوی

تعقيب و مراقبت نجات يافتگان توسط مزدوران مریم رجوی

حتما در مرحله بعدي يك قدم فراتر مي گذارند و اقدام عملی هم می نمایند. حتما نفرات محلي را با پرداخت هزينه هاي هنگفت براي اين كار (عمل تروریستی) اجير می کنند.