ملاقات با کمیساریا در آلبانی

ملاقات با کمیساریا در آلبانی

نماینده قانونی، برای روشن نمودن وضعیت پناهندگی جداشدگان از مجاهدین خلق، در تیرانا با کمیساریا دیدار نمود.